Vedtekter

Vedtekter

Publisert av Tore Gaute Mørck den 20.06.15. Oppdatert 21.06.15.
Havnereglement

FOR

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

 

Utarbeidet i 2011

WEB tilpasset 2015

-------  -------

Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot øst.

Seilsportsenteret eies og drives av Åsgårdstrand Seilforening (ÅS) med postadresse Postboks 65, 3179 Åsgårdstrand.

ÅS velger hvert år en havnekomite som tar seg av drift og videreutvikling av seilsportsenteret.

 Lederen av denne komiteen rapporterer til foreningens styre.

Reglementer og betalingssatser fastsettes av ÅS styre og kan være gjenstand for årlige justeringer.

 

  1 Fast båtplass.

  Maksimal båtstørrelse for båter i Åsgårdstrand Seilsportsenter er:
  • Lengde 46 fot 
  • Bredde 4.5 meter

  Fast båtplass i Åsgårdstrand Seilsportsenter  kan tildeles alle som:

  • er medlem av Åsgårdstrand Seilforening, og som 
  • disponerer en seilbåt som skal ligge i Seilsportsenteret. 

  Søknad om båtplass skal være Åsgårdstrand Seilforening i hende innen 1. januar hvert år. Det settes opp venteliste over båtplassøkere etter vedtatte kriterier for prioritering. Ventelisten vil være tilgjengelig i ÅS webside. Nedre aldersgrense for å kunne registreres som båtplassøker er det året søker fyller 16 år. Tildeling av nye båtplasser foretas fortrinnsvis før 15. mars. Prioriteringsregler for tildeling av faste båtplasser er angitt på hjemmesiden. Ved lik prioritet skjer etter tidspunkt for registrert søknad.

  1. Båteiere som har fast plass og som har oppfylt sine forpliktelser har krav på båtplass av tilsvarende størrelse fra år til år, men ikke nødvendigvis den samme plassen
  2. For båtplass betales et innskudd og en forskuddsvis årlig avgift. Den årlige avgiften skal betales innen 1.mai. 
  3. Innskuddet er en engangsinnbetaling og blir refundert ved oppsigelse av båtplass eller når båteier på annen måte mister retten til båtplass i havnen. Det foretas ingen justering av innskuddet basert på prisindeks/renter eller annet, slik at refundert innskudd er lik innbetalt innskudd.
  4. Ingen båteier har lov til å overdra, leie ut eller låne ut båtplassen til andre.  Eierforholdet til båt kontrolleres ved båtens kjennetegn/registreringsnummer samt årsoblat fra ÅS, som plasseres i baugen på båten. Dette skal være synlig slik at kontroll kan foretas uten å gå om bord i båten. 
  5. Enhver er pliktig å melde fra til havnekomiteen dersom båtplassen ikke skal benyttes av plassinnehaver for en sesong.  Plassen skal da disponeres av ÅS for sesong- utleie. Ved melding før 1.april vil eier slippe å betale plassleien for sesongen. Melding om at plassen ikke skal benyttes, kan gjentas for maksimalt 3 sesonger.
  6. Dersom en båteier i Seilsportsenteret avhender sin  seilbåt og ikke skal ha ny seilbåt, kan båtplassen beholdes som fast plass i maksimalt 3 sesonger, med melding for hvert år som angitt i avsnitt 1.9. 
  7. Ved dødsfall opphører rettigheten til fast plass i Seilsportsenteret. Plassen kan beholdes av dødsbo/arvinger i inntil 3 år med melding for hvert år som angitt i avsnitt 1.9.
  8. 1.12Vaktordning. I samarbeid med Åsgårdstrand Båtforening er det organisert nattevakt i både Seilsportsenteret og resten av Åsgårdstrand Havn i sommersesongen. Alle som har fast plass i Seilsportsenteret er pliktige til å delta i vaktordingen, dette gjelder selv om de ikke bruker plassen selv det året.  De som har sesongplass deltar ikke i ordningen.
  9. 1.13Dugnadsplikt. Innehavere av fast båtplass har inntil 5 timers pliktig dugnadsarbeid for Åsgårdstrand Seilforening hvert år. Avgift for ikke å stille på dugnad bestemmes av ÅS årsmøte hvert år.
  10. ÅS kan når som helst forlange omplassering av båter når dette anses nødvendig for å få en hensiktsmessig plassering av disse. Ved bytte av båt skal båtplassinnehaver avklare på forhånd med havnekomiteen hvorvidt det er nødvendig med overgang til større eller mindre båtplass.
  11. For hver båtplass vil det være et rødt/grønt skilt som viser om plassen er tilgjengelig for gjester. Ved fravær over mer enn 2 døgn, snur plassinnehaver skiltet fra rødt til grønt ved avreise. Dato for forventet retur kan evt. skrives på med vannfast tusj. 

  2 Sesongplasser

  2.1    Det vil i Seilsportsenteret kunne være noen plasser som disponeres etter søknad for en sesong av gangen. Søknad om disponering av sesongplass sendes ÅS innen 1.mars den angjeldende sesong. For prioriteringskriterier, se vedlegg 1. For sesongplasser betales det ikke innskudd, men en høyere årsleie enn for faste plasser. Årsleien dekker også vaktordningen.

  3 Praktiske regler i seilsportsenteret

  3.1     Båteiere skal påse at fartøyene er forsvarlig fortøyd.  Båteiere må påse at feste til utrigger ikke er av metall, men av tau eller plast/gummi (Dette for å spare galvaniseringen.). Strekkavlastere i fortøyningene skal brukes om båten ligger til utriggere. Det er viktig at det også fortøyes med et langskips spring som sikrer at båten ikke kan gå i brygga pga påvirkning fra bølger eller vind.

  3.2 Når en båt forlates, skal alle fall strammes og ledes ut fra masten slik at de ikke kan slå og lage støy i vinden. Også annet utsyr om bord må være slik at det ikke støyer når det blåser.  

  3.3  Ingen båt må ligge sunket på plassen.  Eieren varsles 1 – en – gang. Eventuelle båtvrak skal omgående fjernes av eier. Fjerning av ovenstående bekostes av båteier.

  3.4 Plassinnehaver skal til enhver tid holde kontroll med båt og eget fortøyningsarrangement. 

      3.5 ÅS har ikke ansvar for båter som påføres skader som følge av trafikken på sjøen og i   havneområdet, på bryggene, eller om fortøyningsarrangementet slites eller forskyves.

  3.6     Ved opptak av båten på land ved sesongslutt skal plassinnehaver selv sørge for å fjerne alle egne fortøyninger ved plassen. 

  3.7     Når båten sjøsettes, skal opplagsplassen ryddes av båteier, og alle rester etter opplag fjernes.  Dette gjelder også tildekningsmaterialer, bukker, båttralle m.m.

  3.8     I forbindelse med felles utsettelse av båter om våren og felles opptak om høsten må båsene mot land på vestsiden av havna benyttes til kranløft. På disse datoene må det derfor ikke ligge båter på disse plassene, og båteierne er selv ansvarlige for å flytte båtene på forhånd. De aktuelle datoene blir bekjentgjort i god tid på foreningens webside. Dersom det likevel skulle bli liggende båter i veien for utsetting/opptak, vil de bli flyttet til en annen plass, og ÅS kan ikke ta ansvar for eventuelle skader på båter som blir flyttet ved disse anledningene.

       3.9     For båter opplagt på områder avsatt til vinteropplag innenfor havneområdet,   fastsettes utsettelsefristen til 15.april.  Områdene skal være frie for båter i tiden mellom       15.april og 30.september. For andre datoer, kontakt havnekomiteen.

       3.10 Båt og opplagsstativ som blir liggende over denne tid, skal betraktes som hittegods    såfremt ikke spesielle avtaler er inngått med havnekomiteen. 

  3.11 Enhver plassinnehaver/båteier skal rette seg etter dette reglement og anmodning fra havnekomiteen.  Nektelse kan føre til at båtplassen blir inndratt.

  3.12 All landsetting av båter, midlertidig eller for vinteropplag, skal bare skje etter anvist plass fra havnekomiteen.

  3.14 Båtplass som blir sagt opp innen 1.april får årsavgiften tilbakebetalt.

  3.15 Båter som ikke er registrert/omregistrert på faktisk eier i småbåtregisteret, tillates ikke båtplass/fortøyning i Åsgårdstrand Seilsportsenter.

  3.16 Jolle inntil 10 fot er å regne for slepejolle. Slepejolle skal være merket med hovedbåtens registreringsnummer.  Slepejolle fortøyes etter anvisning av havnekomiteen i den grad det er plass. Slepejoller må ikke fortøyes slik at de er til sjenanse for andre båter.

  4 Vinteropplag

  4.1    Det er begrenset antall plassser tilgjengelig for vinteropplag på land i Åsgårdstrand. Søknad om vinteropplag sendes ÅS innen 1.september.  Det er tillatt å la båten bli liggende i havna også gjennom vintersesongen, med mindre det skal gjøres arbeider på havna i vinterperioden.  Det er dog ikke forberedt noe bobleanlegg for å hindre is.

  4.2     Båter i opplag på land eller som overvintrer i sjøen, og som belaster 220 volt nettspenning fra land, betaler særskilt for dette. Alle båteiere som ønsker å bruke strøm om vinteren, må anskaffe en strømmåler med batteribackup. Avgiften vil bli regnet etter forbruk. Tilkopling uten avtale kobles ned uten forvarsel.

   

  5 Opphør av leieforhold

  5.1    Leieforholdet for faste plasser i Seilsportsenteret vil opphøre ved:

  • Dødsfall, se 1.11

  • Avhending av seilbåt, se 1.10

  • At plassen ikke benyttes, se 1.9

  • Plassinnehaver ikke betaler årsavgift eller medlemsskap i ÅS, se 1.2 og 1.7

  • Plassinnehaver ikke deltar i vaktordningen, se 1.12

  • Båt eller fortøyning ikke holdes i orden, se avsnitt 3

  Det vil  i så fall bli sendt et skriftlig varsel med mulighet for å svare. Eventuell søknad om avvik fra reglementet sendes til Åsgårdstrand Seilforenings styre.

  -----  --------